Co prezentujemy w Informacji Dodatkowej w zakresie rachunku przepływów pieniężnych, sporządzanego metodą pośrednią?

6 lipca 2022

Co prezentujemy w Informacji Dodatkowej w zakresie rachunku przepływów pieniężnych, sporządzanego metodą pośrednią?

Zgodnie z ust. 4 załącznika nr. 1 do ustawy o rachunkowości zobowiązani jesteśmy (jeśli nie skorzystaliśmy z uproszczeń aby nie sporządzać tego elementu sprawozdania finansowego) do prezentacji następujących danych:

„Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny”.

W celu właściwej prezentacji w/w wymogów proponuję podzielić je na następujące części:

4.1 O Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.

Rodzaj środków pieniężnych

Bieżący rok obrotowy (1)

Poprzedni rok obrotowy (2)

Zmiana stanu środków pieniężnych (1)-(2)

Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości dysponowania

1.

Środki pieniężne w kasie

    0,00  
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych     0,00  
3. Inne środki pieniężne, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
- lokaty O/N     0,00  
- Lokaty, których termin zapadalności przypada w następnym roku obrotowym nie później niż 3 mies. od dnia bilansowego     0,00  
- Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; Nie dotyczy jednostki

4.3 W przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny. (najczęściej występująca korekta w poniższej tabeli)

Przyczyny różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych
POZYCJA W CF Nazwa korekty Kwota
  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (bez kredytów i pożyczek oraz leasingów) według bilansu  
  +/- zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych z tytułu nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań w rachunku przepływów pieniężnych -

4.4 Inne korekty

INNE KOREKTY - POZ. RPP - A.10.
Lp. Rodzaj korekty Bieżący rok obrotowy Poprzedni rok obrotowy
1. Umorzenie zaciągniętych pożyczek (-)    
2. Umorzenie udzielonych pożyczek (+)    
3. Otrzymane dotacje odniesione bezpośrednio na WF (tj. z pominięciem rozliczeń międzyokresowych przychodów)    
4.      
  Razem środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0,00 0,00