Najczęściej popełniany błąd w zestawieniu zmian w kapitale własnym wg. załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości

5 lipca 2022

Najczęściej popełniany błąd w zestawieniu zmian w kapitale własnym wg. załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Najczęściej popełnianym błędem w elemencie sprawozdania finansowego jakim jest „Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym” (w skrócie ZZKW) jest brak wykazania w pozycji 5.1 „Zysk z lat ubiegłych na początek okresu” lub 5.4 „Strata z lat ubiegłych na koniec okresu” danych dotyczących zysku lub straty z roku ubiegłego, które były prezentowane w bilansie w pasywach w pozycji VI „Zysk (strata) netto” oraz w pozycji VII „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)” . Tym samym brakuje wykazania danych w pozycji 5, 5.2 i 5.5. ZZKW oraz powinna wyjść niezgodność pozycji I ZZKW tj.” Kapitał (fundusz ) własny na początek okresu (BO) z pozycją bilansu za rok ubiegły – Pasywa/A. Kapitał (fundusz) własny.