Polityka rachunkowości

Zobacz także:

Polika rachunkowości całkowicie dostosowana do potrzeb, specyfiki Państwa firmy!

Tylko u nas:

- kompleksowe opracowanie polityki rachunkowości

-  dodatkowo obszerne opracowanie zasad klasyfikacji zdarzeń, dostosowane do planu kont jednostki

  • ponad 100 stron,
  • w tabelarycznej, przejrzystej formie
  • obejmujące:

-  przykłady operacji gospodarczych- do każdego konta syntetycznego

- przykłady typowych zapisów w jednostce stron WN i MA danego konta  syntetycznego wraz z podaniem konta przeciwstawnego

- doradztwo w zakresie polityki rachunkowości

- propozycje zmian dotychczasowych zasad polityki  rachunkowości

- potwierdzenie zgodności polityki rachunkowości z ustawą o rachunkowości, przez biegłego rewidenta

 

Przykładowy spis treści:

Spis treści

Wprowadzenie

1.     Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1.1.      Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

1.2.      Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych

1.3.      Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

2.     Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

2.1.      Wartości stosowane przy wycenie aktywów i pasywów

2.2       Zasady wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych

2.3.      Metody wyceny aktywów

2.3.1.       Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

2.3.2.       Środki trwałe w budowie i zaliczki na środki trwałe w budowie

2.3.3.       Inwestycje

2.3.4.       Należności

2.3.5.      Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

2.4      Metody wyceny pasywów

2.4.1.     Kapitały własne

2.4.2.     Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2.5      Metody wyceny pozostałych aktywów i pasywów

2.5.1.     Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.5.2.     Inne rozliczenia międzyokresowe

2.5.2.1.     Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2.5.2.2.     Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

2.5.2.3.     Rozliczenia międzyokresowe przychodów

2.6.    Metody i terminy inwentaryzacji składników majątku jednostki

2.6.1.    Metody inwentaryzacji składników majątku jednostki

2.6.2.    Terminy inwentaryzacji składników majątku jednostki

2.7.   Ogólne zasady sporządzania sprawozdań i metody ustalania wyniku finansowego.

2.7.1.   Wariant rachunku zysków i strat

2.7.2.   Metoda ustalania wyniku z działalności operacyjnej

2.7.3.   Metoda ustalania zysku (straty) z działalności gospodarczej

2.7.4.   Metoda ustalania zysku (straty) brutto

2.7.5.   Metoda ustalania zysku (straty) netto

3.     Opis systemu ochrony danych i ich zbiorów

 

Przykładowe załączniki:

  1. Wykaz kont księgi głównej
  2. Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej
  3. Zasady klasyfikacji zdarzeń
  4. Wykaz osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
  5. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów do wypłaty
  6. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna systemu informatycznego
Nasze Referencje